Directors Election 2024

Election Documents:

ORDER DECLARING UNOPPOSED CANDIDATES ELECTED TO OFFICE AND CANCELING ELECTION
ORDEN PARA DECLARAR A LOS CANDIDATOS SIN OPONENTES ELECTOS A SUS CARGOS Y PARA CANCELAR LA ELECCIÓN
LỆNH TUYÊN BỐ CÁC ỨNG CỬ VIÊN KHÔNG CÓ ĐỐI THỦ TRANH CỬ TRÚNG CỬ VÀO VỊ TRÍ TRANH CỬ VÀ HỦY BỎ CUỘC BẦU CỬ
關於宣佈無對手候選人當選和取消選舉的命令

NOTICE OF DEADLINE TO FILE APPLICATIONS FOR PLACE ON THE BALLOT
AVISO DE FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR SOLICITUDES PARA UN LUGAR EN LA BOLETA DE VOTACIÓN
THÔNG BÁO THỜI HẠN CHÓT NỘP ĐƠN XIN GHI TÊN TRÊN LÁ PHIẾU
申請登記選票席位截止公告

NOTICE OF APPOINTMENT OF DESIGNATED AGENT
AVISO DE NOMBRAMIENTO DEL AGENTE DESIGNADO
THÔNG BÁO BỔ NHIỆM ĐẠI LÝ ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH
委任代理人通知书

Campaign Finance Filings:

Candidate Modified Reporting Declaration – D. Ferrier
Candidate Modified Reporting Declaration- Pavlicek
Candidate Modified Reporting Declaration- Bruton

Deadline for Filing for Candidacy:

The deadline to file an application for a place on the May 4, 2024 General Election Ballot is Friday, February 16, 2024 at 5:00 p.m. The first day that such application may be filed is Wednesday, January 17, 2024. The last day to file a Declaration of Write-In Candidacy is Tuesday, February 20, 2024.

Fecha límite para presentar la candidatura:

El último día para presentar la solicitud de un lugar en la boleta de votación de la Elección General del 4 de mayo de 2024 es el viernes 16 de febrero de 2024 a las 5:00 p.m. El primer día en que se puede presentar dicha solicitud es el miércoles 17 de enero de 2024. El último día para presentar una Declaración de candidatura por escrito es el martes 20 de febrero de 2024.

Thời Hạn Nộp Đơn Tranh Cử:

Hạn chót nộp đơn xin ghi tên tranh cử trên Lá Phiếu Bầu Cuộc Tổng Tuyển Cử Ngày 4 tháng Năm, 2024 là lúc 5 giờ chiều Thứ sáu, Ngày 16 tháng Hai, 2024. Ngày bắt đầu nhận đơn xin là Thứ tư, Ngày 17 tháng Một, 2024. Ngày hạn chót nộp đơn Tuyên Bố Tranh Cử theo diện Ứng Cử Viên Ghi Thêm là Thứ ba, Ngày 20 tháng Hai, 2024.

申報參選截止日期:

登記申請202454日普通選舉選票上席位的截止日期是2024216日(週五),下午5:00。此登記申請的第一天可能是2024117日(週三)。提交自填候選人聲明的最後日期是2024220日(週二)。

Requirements for filing for candidacy:

Please contact Radcliffe Adams Barner PLLC, the District’s designated agent for elections, if you have any questions related to the District’s May 4, 2024 Directors Election or would like to request a candidate package. You can contact Raechel Rodriguez of RAB by phone at (713) 237-1221 or by email at rdrodriguez@rabfirm.com.

Requisitos para presentar la candidatura:

Comuníquese con Radcliffe Adams Barner PLLC, el agente designado del Distrito para las elecciones, si tiene alguna pregunta relacionada con la Elección de Directores del 4 de mayo de 2024 del Distrito, o si desea solicitar un paquete de candidatos. Puede contactarse con Raechel Rodriguez de RAB llamando al (713) 237-1221 o por correo electrónico a rdrodriguez@rabfirm.com.

Yêu cầu nộp đơn tranh cử:

Vui lòng liên lạc Radcliffe Adams Barner PLLC, đại diện được ủy quyền của Cơ Quan cho các cuộc bầu cử, nếu quý vị có thắc mắc liên quan đến Cuộc Bầu Cử Giám Đốc Ngày 4 tháng Năm, 2024 của Cơ Quan hoặc muốn yêu cầu cung cấp một bộ hồ sơ ứng cử viên. Quý vị có thể liên lạc với cô Raechel Rodriguez công ty RAB qua điện thoại tại số (713)237-1221 hoặc qua email tại rdrodriguez@rabfirm.com.

申報參選要求:

如果您對本區 2024年5月4日 董事選舉有任何疑問,或想索取候選人完整資料,請與本區指定選舉代理Radcliffe Adams Barner PLLC聯絡。您可以透過電話(713)237-1221或發送電子郵件至rdrodriguez@rabfirm.com與RAB的Raechel Rodriguez聯絡。

Qualifications for Office:

To be eligible to be a candidate for the position of Director, a person must:

 • Be at least 18 years old;
 • Be a resident citizen of the State of Texas; and
 • Either own land subject to taxation in the District or be a qualified voter within the District.

Requisitos para postularse para un Cargo:

Para ser elegible para ser candidato al cargo de Director, es obligatorio:

 • Tener, como mínimo, 18 años;
 • Ser ciudadano residente del Estado de Texas, y
 • Ser propietario de un terreno sujeto a impuestos en el Distrito o ser un votante habilitado dentro del Distrito.

Tiêu chuẩn điều kiện đảm trách Chức Vụ:

Để đủ điều kiện là một ứng cử viên tranh cử cho vị trí Giám Đốc, người đó phải:

 • Đủ 18 tuổi;
 • Là một công dân cư trú tại Tiểu Bang Texas; và
 • Hoặc sở hữu đất chịu thuế trong phạm vi Cơ Quan, hoặc là một cử tri hội đủ điều kiện trong phạm vi Cơ Quan.

任職資格:

成為董事職位候選人必須符合以下要求:

 • 年滿18歲
 • 為Texas州居民;以及
 • 在本區內擁有應納稅土地或是本區合資格選民。